Wednesday, December 30, 2015

همزه و قواعد مربوط به آنهمزه و قواعد مربوط به آن و فرق آن با الف
أ(همزه) نخستين حرف از حروف هجاي عربي است و جزء حروف حلق (أ، ح، خ، ع، غ، هـ) به شمار ميرود. هم به صورت مستقل (جدا) و هم چسبيده و به اشكال مختلف طبق قواعد مفصل املاء كه اينجا مجال آن نيست نوشته ميشود مانند: أكل، سأل، بدأ، ذئب، سؤال، سماء، بدء، يجييء، شيء، لجؤوا، سماء، ظمأ، نبأ، سيئة و ...
همزه در ابتدا يا وسط و يا آخر كلمه ميآيد و در اول كلمه هميشه به صورت ”الف” ”أ” نوشته ميشود. همزه در اول كلمه دو نوع ميباشد: همزهٴ قطع و همزه وصل. همزهٴ قطع همه در اول و هم در وسط، هم نوشته و هم خوانده ميشود مانند: أسمع، أحسن، أكتب، أناس، أساتيد. اما همزهٴ وصل در ابتدا و در وسط جمله نوشته ميشود ولي فقط در ابتداي جمله خوانده ميشود و در وسط جمله خوانده نميشود. علامت ”ء” نيز روي همزه قطع هميشه (به جز موارد كسر كه زير آن گذاشته ميشود) و روي همزهٴ وصل فقط در اول جمله (آن هم فقط موقع فتح و ضم) گذاشته ميشود، مانند:
أصل، وأكتب، اُكتُب، اعلام، أعلام، استخدام، بعد استخدام هذه الوسيله...
همزه قطع
در فعل ها:
الف . ماضي سه حرفي و مصدر آن:
-          أمَرَ، أَمر
-          ان أمر الله كان مفعولا ـ وأمره بنقل البضائع الى السوق
-          وبعد أن أخذ الكتاب مشي بسرعه
ب. ماضي چهار حرفي،  امر و مصدر آن:
أكـرَمَ، أكرمْ، أكرام، أدّبَ، أدّبْ، أجّـلَ، أجّـلْ، أعْـلَـمَ، أعـلِـمْ، اعلام.
-          وأنزل السكينة على قلوبهم.... ـ وبعد أنْ أَدّبَه لما فعل كذا....
ج. همزه متكلم وحده در مضارع:
- وأقول لك ـ وأمدُّ يدي اليكم....
در اسم ها:
همزه در ابتداي تمام اسم ها به جز اسمهايي مشخص كه در همزه وصل خواهيم گفت همزه قطع ميباشد:
-          أحمد، و قال أحمد .....ـ أنجز العمل بصورة مطلوب،
-          انّ الانسان ليطغي...
در حرف ها:
همزه در اول تمام حروف، همزه قطع ميباشد بجز حرف تعريف ”ال” كه همزه وصل است:
-          وإنْ جاءَك..... ـ وإذ أنّه ....
-          جاء أو لم يَجىء ـ هل رأيته أم لا. 

-          وإليك يا ربّ مددتُ يديSunday, December 27, 2015

ادامه حروف هجا در عربي

ادامه حروف هجا


 بايد توجه داشت كه در ترتيب حروف معمول در زبان حرف ”ه ـ هــ” (هاء) قبل از حرف ”و” (واو) قرار ميگيرد در حاليكه در ترتيب حروف معمول در زبان فارسي ”و” قبل از ”ه” آورده ميشود. توجه به اين نكته براي مراجعه به فرهنگنامه هاي عربي يا هر فهرست الفبايي به زبان عربي ضروري است
از حروف فوق سه حرف الف، واو، ياء (واي) را حروف علّة مينامند. علّة يعني بيماري زيرا هر كلمه اي كه يك يا چند حرف از حروف اصلي آن از اين حروف باشد بيمار است يعني حروف آن پيوسته جابجا يا تغيير و يا حذف ميشوند و وضعيت آن دائما بهم ريخته ميباشد. (قواعد مربوط به اين نوع كلمات و تغييرات آنها را در مبحث اعلال خواهيم خواند
در مقابل، چهار حرف نيز مخصوص فارسي و ديگر زبانهاي هند اروپايي است كه در زبان عربي به كار نميروند. اين حروف عبارتند از: پ، چ، ژ، گ. در صورت وجود يكي از اين حروف در اسمهاي فارسي و كلاً زبانهاي هند و اروپايي، عربها آنها را به حروفي مناسب و يا قريب المخرج با آنها كه بتوانند تلفظ كنند تبديل ميكنند و گاهي نيز آنها را به ويژه در عراق به همان صورت كه در فارسي نوشته ميشود مينويسند و گاهي نيز حذف ميكنند، هم چنين حرف ”و” (واو) به آنگونه كه در فارسي و ديگر زبانهاي هند و اروپايي تلفظ ميشود، يعني مانند تلفظ ”v” در عربي وجود ندارد و عربها نميتوانند آنرا به آنگونه تلفظ كنند بلكه آن را به صورت ”ف” تلفظ كرده و مينويسند كه گاهي نيز براي مشخص كردن اينكه اين حرف تبديل شده از ”v”  لاتين است و نه ”ف” عربي ، روي آن سه نقطه ميگذارند. ”و” (واو) در زبان عربي به صورت ”W” تلفظ ميشود و ” W” در اسمهاي لاتين در نوشتار عربي به صورت ”و” نوشته ميشود. در اين مورد نمونه هاي زير را ميآوريم: جرجان يا كركان (به جاي گرگان)، بهلوان، نيشابور، جندرمه (ژاندارم)، تشرشيل (چرچيل)، صين (چين)، شاي (چاي)، باكستان، انجلترا، بطرس، اسبانيا، بيرو، غينيا (گينه)، يوغوسلافيا، تشيكوسلوفاكيا، غارديان، واشنطن، ويليام، اكوادور، تلفزيون، فيلا، فولتا، و .....
بقيه حروف بين عربي و فارسي مشترك هستند و هر دو زبان داراي آنها ميباشند. بنا براين بايد دانست كه كلمات عربي دخيل (وارد شده) به زبان فارسي منحصر به كلمات داراي 8 حرف كه پيش از اين شرح داديم نيست، بلكه انبوهي واژههاي عربي مورد استعمال در گفتار و نوشتار فارسي قديم و امروز ما ميباشد. (50 تا 80 درصد با توجه به متون مختلف قديم و جديد) كه داراي اين حروف مشترك هستند و ميتوان آنها را با آشنايي به هر دو زبان تشخيص داد.
از حروف فوق 8 حرف مخصوص زبان عربي هستند، يعني واژههايي كه در فارسي امروز به كار ميبريم، اگر يكي از اين حروف را داشته باشند، فارسي نيستند بلكه كلمات عربي هستند كه در گفتار و نوشتار فارسي مورد استفاده قرار ميگيرند هر چند در موارد زيادي در معني و مفهومي غير از آنچه در عربي به ويژه عربي امروز ميدهند به كار ميروند و غالباً معاني قديم خود را نگهداشتهاند. اين حروف عبارتند از: ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع، ق. مانند: كثيف، حمل و نقل، صبر، مريض، خياط، علم، وقت و انبوهي از اين نمونهها و مثالها از واژههاي عربي كه ميتوانيد در گفتار و نوشتار فارسي روزمره خودمان پيدا كنيد. اينجا بايد توجه داشت كه دو كلمه ”صد” (100) و ”شصت” (60) و نيز كلماتي مانند اطو، اطاق، قوطي، اطريش، پطرس، با آنكه عربي نيستند ولي به غلط با برخي از اين حروف نوشته ميشوند كه استثنا و غلط مصطلح هستند. به ويژه ”اطو” و ”اطاق” كه بايستي با ”ت” يعني ”اتو” و ”اتاق” نوشته شوند. هم چنين برخي اسامي و كلمات غير عربي در آمده و ما آنها را دوباره از عربها گرفته و به همان صورت عربي شده استفاده ميكنيم) در زبان فارسي به كار ميروند كه با برخي از اين حروف به ويژه ”قاف” نوشته ميشوند، مانند: قرمز، قابلمه، قند، قاشق، قوري، قوطي (كلمات تركي)، قهرمان، اصفهان، اصطهبانات، وو... كه اندك و استثنا ميباشند.

Monday, December 21, 2015

حروف هجا در زبان عربي

حروف هجا
حروف هجا يا تهجي 28 و به قولي (با احتساب الف و همزه به عنوان دو حرف مستقل و جدا از هم كه فرق آن دو را شرح خواهيم داد) 29 حرف به ترتيبي خاص كه در زير ميآوريم ميباشند كه كلمات عربي از آنها تشكيل شدهاند.
در رابطه با حروف سه موضوع را بايد فرا گرفت: 
   اسم اين حروف 
 شكلهاي نوشتاري (املايي) هر يك از اين حروف. 
   مخارج يا طرز تلفظ اين حروف كه بايستي به صورت آموزش سمعي و تكرار و تمرين شفاهي فرا گرفته شود.

Thursday, December 17, 2015

A bonus offer for you
http://bfe39enhnih22qciqfd3p-2t7a.hop.clickbank.net/

Today, with every order, you will get a ton of extra audio and vocab in the form of our Survival Kits.
These tailor-made Survival Kit lessons are specially designed to be fun, flexible and easy to use. No boring vocabulary lists or heavy phrasebooks for you!
Your Survival Kit is made up of targeted Rocket Arabic Vocab Sessions with interactive audio that focus on essential Arabic words and phrases and their pronunciation. You can use them anywhere, anytime. You can use them online, download them to your computer, or even transfer them to your smart phone, tablet or any MP3 player.
The Survival Kits sell everyday on our website for $49.95, but we're including it absolutely FREE when you buy today from this page.

Saturday, December 12, 2015

Learn How To Dance Dabke - Arab Folk Dance

http://2aeccehnqhlu1l82jdfj474u0g.hop.clickbank.net/
Finaly! a Program That Teaches You Dabke!Never sit out and miss the fun again!
Samir-BW-DabkeTo all people who want to learn Dabke,
Dabke Is An Arab Folk Dance Popular In Lebanon, Palestine, Jordan, Bosnia, Turkey, Syria, Iraq And Saudi Arabia
Have you ever wondered what may be holding you back from learning and being great at Dabke?  From  being confident and joining in the fun at weddings and parties?  Are you ready to let loose and really enjoy yourself? Are you ready to learn Dabke that connects you with your culture, your friends and your family?  Are you ready to learn Dabke that will get you attention from a potential husband or wife? Maybe the attention of a group of guys or girls?
If so, then you have come to the right place…
My name is Samir Hasan, and with the help of my student Youssef,  I am here to help you!  Here is the thing…Training dozens of people to do Dabke and personally performing in hundreds of shows has given me a rare insight into how to perform and teach Dabke moves from many countries including Palestine, Iraq, Lebanon, Jordan and the Gulf.  I’m about to share with you some common errors along with my collection of Dabke moves I’ve called “Dabke101″ which I think are necessary for people to know if you are attending any Arab Wedding or Party.  LET ME TEACH YOU HOW TO DABKE!  On this very page you are reading at this very moment, I’m going to reveal to you the most efficient teaching methods for quickly learning Dabke while training in your own home at your own pace!
WARNING: There are no pills or potions and this will take some hard work, so if you’re looking for a magic-fix then you’ve landed on the wrong site.  But if you are looking to have great fun, learn all sorts of Dabke steps, moves and routines from someone who has spent 15+ years in the industry then you’ve come to the right place. Wednesday, December 9, 2015

أقسام الكلام في اللغة العربيةمشكلتنا مع اللغة العربيةأننا لا نكثر الحديث بها
إن على كل حريص على إتقان اللغة العربية....
جمعهما أمران..
إتحاد مكان العمل
واتحاد هم الحرص على تمرين لسانيهما
بلغة الكتاب العزيز
فأثمر ذلك على لسانيهما إنطلاقا
فلنتحدث بلغة ضادنا
فما اجملها من لغة
لنقوم بكتابة كل ما لدينا بلغة عربية فصحى
فنحن نعلم كيف بدأت هذه اللغة بالاندثار
خلف ما يسمى بعولمة زائفة لا تملك من الحقيقة قدر انملة
ليس فقط اندثرت بلغة تسمى ب اللهجة
بل أصبحوا يكتبون الكلمات العربية بحروف اجنبية
لا أرفض باقي اللغات ولا أحذر من تعلمها أو أنفر منها...
ولكن للغة قرآني المرتبة الأولى

Sunday, December 6, 2015

Arabic Fonts

Arabic Font Master Collection
Easily take advantage of more than 1,300 Arabic fonts with the Arabic Font Master Collection, designed for Arabic media design professionals, Web and graphic designers, and anyone looking to update their font arsenal. The Arabic Font Master Collection is an exclusive selection of only the finest, award-winning fonts from some of the best designers in the industry.
The Arabic Font Master Collection was built to be compatible with a number of applications, including Microsoft, Adobe, and Printshop, ideal for any number of personal and commercial projects. Ultimately we feel this is a cost-effective choice for savvy graphic and web design professionals and easily downloads as a single file.
    1,300+ Arabic Fonts with a Special Bonus of 1,600 Arabic & Farsi Fonts. You get 2,900 Fonts!
    Works with Microsoft, Adobe, Printshop and more
    60-day 100% Money Back Guarantee
    Immediate Download After Payment

http://304d68plwcoxaw8u16p8j5jve7.hop.clickbank.net/


Wednesday, December 2, 2015

Arabic is one of the top ten most widely spoken language in the world


If all the various speakers are taken together Arabic is one of the top ten most widely spoken language in the world


Flickr Images

Flickr Images